Back

      Powrót

  ZNAK  CE


Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej obowiązującymi od maja 2004 roku wszystkie zasilacze produkowane przez IMCON-INTEC opatrzone są znakiem CE, co oznacza dopuszczenie ich do swobodnego obrotu na terenie Unii. Posiadanie przez wyrób znaku CE jest równoznaczne ze spełnieniem wymogów stawianych przez Dyrektywy Nowego Globalnego Podejścia. W odniesieniu do zasilaczy obowiązują dwie dyrektywy:

 

    - Dyrektywa: Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne                     72/73/EEC,  93/68/EEC

      (ang. Low Voltage Directive)

 

    - Dyrektywa: Kompatybilność Elektromagnetyczna                      89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC

      (ang. Electromagnetic Compatibility Directive)                           93/68/EEC, 93/97/EEC

 

Pierwsza z nich dotyczy zagadnień bezpieczeństwa użytkowania i zgodność z jej wymaganiami uzyskujemy wykorzystując w trakcie projektowania i produkcji zalecenia i wskazania najnowszej zharmonizowanej normy europejskiej EN61204; 2003 "Low Voltage  Power Supplies, DC Output. Safety Requirements." (Zasilacze niskonapięciowe prądu stałego. Wymagania Bezpieczeństwa). Norma ta w dużej części oparta jest na ogólnie znanej i powszechnie stosowanej normie PN-EN60950 "Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej".

 

Druga dyrektywa nakłada na urządzenia wprowadzane do obrotu nie tylko ograniczenia związane z poziomem emitowanych zaburzeń elektromagnetycznych, ale również stawia określone wymagania dotyczące odporności produkowanych urządzeń na występujące w typowym dla ich zastosowań środowisku zakłócenia o charakterze elektromagnetycznym. Dla zasilaczy opracowana została norma zharmonizowana EN61204-3;2002 "Low Voltage Power Supplies, DC Output. Part 3: Electromagnetic Compatibility." (polska norma PN-EN61204-3, 2002 (U) "Zasilacze niskona-pięciowe prądu stałego. Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna."). Spełnienie wymagań tej normy zapewnia zgodność z  Dyrektywą.

 

Zasilacze produkowane w IMCON-INTEC posiadają  odpowiednie deklaracje zgodności, niezbędną dokumentację oraz  spełniają warunki umożliwiające naniesienia znaku CE.

Należy pamiętać, że stosowanie naszych zasilaczy  w innych urządzeniach nie jest jednoznaczne z możliwością znakowania tych urządzeń znakiem CE. W zależności od sposobu podłączenia, rodzaju obudowy, własności funkcjonalnych urządzenia docelowego niektóre wymagania stawiane przez Dyrektywy mogą nie być spełnione i pod tym kątem urządzenie winno być sprawdzane w całości i posiadać niezależną deklarację zgodności. W szczególności dotyczy to przypadku stosowania zasilaczy specjalizowanych, przewidzianych do montażu przez wykwalifikowany personel wewnątrz urządzenia docelowego. W takim przypadku znakowanie zasilacza znakiem CE oznacza jedynie zgodność z Dyrektywą Niskonapięciową (zasilacz stanowi podzespół i zgodnie normami serii  EN61204  nie podlega znakowaniu CE na zgodność z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej).

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych dokumentów związanych z wykonanymi badaniami  zasilaczy produkowanych przez IMCON -INTEC na zgodność z obowiązującymi normami.  Badania przeprowadzono w niezależnych laboratoriach badawczych, a ich pozytywne wyniki wraz z pozostałymi dokumentami (, Dokumentacja techniczna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, karta katalogowa itp.) stanowiły podstawę do wydania Świadectwa Weryfikacji Deklaracji Zgodności wystawianego przez polską akredytowaną jednostkę certyfikującą. Świadectwo takie uprawniało do wprowadzenia wyrobów do obrotu rynkowego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wstąpienie do Unii Europejskiej zgodnie ze znowelizowanym art. 13 Ustawy o Badaniach i Certfikacji oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby . . . oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. nr 5, 2000, poz. 58)

Dziś te świadectwa są już tylko dowodem na to, że IMCON-INTEC od lat wykazuje należytą dbałość o spełnienie surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

 

Zasilacze serii SPS/MPS-25M

Zasilacze serii SPS/MPS-100M

Zasilacze serii SPS/MPS-61M

 

 
email : imcon@imcon.com.pl
WebMaster : rsiurek@imcon.com.pl